Vedtægter


Vedtægter for Grundejerforeningen Ilbro


Stifter den 9. februar 1998

Vedtægterne er opdateret 10-05-2017

§ 1.

1. Foreningens navn er "GF Ilbro".

2. Beliggende Ilbro Alle 1-15b og 16,

Matr. Nr. Løjtegård 81b. 81k. 79a. 79m. 79q. 79n. 79o. 79d. 79l, 79k. 83p. 83h. 94. 83r. 83g. 83q. 83e. 82d. 85o. 85p. 85v. 85q.

3. De til enhver tid værende ejere af de nævnte ejendomme og af parceller udstykket herfra skal være berettiget og forpligtede til at være medlemmer af                                                                  Grundejerforeningen Ilbro. Medlemmerne skal være forpligtet til at betale kontingent i overensstemmelse med Grundejerforeningens til enhver tid værende vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.


§ 2.

1. Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle anliggende der er fælles for dem.


§ 3.

1. Foreningens medlemmer hæfter alene med deres indmeldegebyr og kontingent.

2. Ved indmeldelse i foreningen betales et indmeldegebyr på 500,00 kr. ved ny ejer.

3. Ved salg påhviler det sælger at sikre sig, at foreningens kassere snarest underrettes om ejerskiftet.

4. Den til en hver tid ejer af ejendommen hæfter for den tidligere ejers eventuelle restancer til Grundejerforeningen.


§ 4.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.


§ 5.

1. Ordinær generalforsamling afholdes i maj måned.

2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal skriftlig, og udsendes til medlemmerne med 21 dages varsel.

3. Indkaldelsen skal, foruden oplysning om tid og sted, indeholde dagsorden, regnskabsoversigt, udgiftsforslag, samt afskrift af det følgende punkt.

4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før denne.  Hvis der er forslag til vedtægtsændringer skal formanden ud sende disse 5 hverdage før generalforsamlingen til medlemmerne.

5.a. Hver parcel har en stemme ved afstemninger.

   b. Fuldmagter. Et medlem kan medbringe max 2 fuldmagter, en fuldmagt kan udfærdiges som en generalfuldmagt, fuldmagten skal være påført navn og adresse på medlemmet samt fuldmagtshaver. Fuldmagter skal afleveres til dirigenten når denne er valgt.

6. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning.

7. Medlemmer, der er i restance til foreningen, kan ikke deltage i afstemninger og valg til bestyrelsen eller vælges til bestyrelsen.


§ 6.

Dagorden for ordinær generalforsamling er:

1.a. Valg af dirigent

   b. Valg af referent

2. Beretningen fra formanden om foreningens virke i det forløbne år.

3. Regnskab og budget.

4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af ydelser.

5. Valg af:

a. I lige år: formand, bestyrelsesmedlem og 1 revisor

b. I ulige år: kasserer og 1 bestyrelsesmedlem

6. Eventuelt.


§ 7.

1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindste 8 dages varsel.

2. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted, samt dagsorden med følgende punkter:

a. Valg af dirigent og referent.

b. Indkomne forslag

3. De indkomne forslag skal vedlægges indkaldelsen. Det skal endvidere fremgå af indkaldelsen, hvem der har begæret generalforsamlingen afholdt.

4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis den begæres af enten generalforsamlingen, bestyrelsen, mindste 6 grundejere eller som følge af bestemmelserne i § 8.


§ 8.

1. Alle valg gælder for 2 år.

2. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, fortsætter bestyrelsen til den ordinære generalforsamling.

3. Består bestyrelsen af mindre end 3 medlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, for at få bestyrelsen suppleret. med mindre der er mindre end 3 mdr. til den ordinære generalforsamling.


§ 9.

1. De på generalforsamlingen trufne beslutninger, skal indføres i referatet og bekræftes af bestyrelsen og dirigenten, hvorefter beslutningerne er endelige.

2. Forslag, der er ønsket behandlet på generalforsamlingen, kan kun behandles, når forslagsstilleren deltager på generalforsamlingen.

3. Referat af den ordinære generalforsamling sendes til medlemmerne.

4. Vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 51 % af foreningens medlemmer stemmer for.

5. Ved øvrige afstemninger i foreningen, vedtages beslutninger med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.


§ 10.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


§ 11.

1. Til dækning af foreningens udgifter, fastsætter generalforsamlingen ydelserne for det følgende kalenderår.

2. Foreningens kontingent betales en gang årligt d 01-04 med seneste indbetaling d 15 I same måned, med start I 2013.

3. Hvis forfaldsdatoen ikke overholdes, pålægges der er administrationsgebyr på 50,00 kr.

4. Hvis et medlem overskriver betalingsfristen, skal kasseren fremsende påmindelse.


§ 12.

Til dækningen af omkostningerne i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, fastsætter generalforsamlingen et beløb pr. møde, for tiden indtil næste generalforsamling.


§ 13.

1. Kassererens kontantbeholdning må ikke overstige 1000,00 kr.

2. Foreningens midler i øvrigt indsættes på bankbog.

3. Der kan kun hæves af bankbeholdningen mod underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer.

4. Der må ikke optages lån, uden det er godkendt på den sidst afholdte generalforsamling.


§ 14.

1. Revisoren skal efterse og revidere regnskabet, samt kontrollere bankbogens indestående og kassebeholdning, inden regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

2. Revisoren kan når som helst foretage eftersyn af regnskab, bankbog og kassebeholdning.


§ 15.

1. Foreningens daglige virke varetages af bestyrelsen, der består af formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

2. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, og skal indkalde til møde på begæring af mindste 2 bestyrelsesmedlemmer.

3. Der laves beslutningsreferat.


§ 16.

1. Ukrudt skal bekæmpes på grund, fortov og vej.

2.  Brug af el og motordrevne redskaber skal bruges med omtanke for ens naboer. Der henstille til at man gøre sine nærmeste naboer opmærksom ved fester og lignede hvor der kan være støjgener.

3. Parkering

a. Al parkering af køretøjer over 3500 kg. er forbudt (bortset fra af- og pålæsning).

b. Der må ikke parkeres på vendepladsen. Dette gælder også trailer.

c. Parkering skal så vidt muligt foregå i egen indkørsel eller garage. Hvis grundejeren har flere biler end der er plads til i indkørsel eller garage skal de parkeres uden ulempe for de øvrige grundejere. Det er også den enkelte grundejeres ansvar at besøgende ikke holder til ulempe for de øvrige grundejere. 


§ 17.

Ingen bestemmelse i disse vedtægter kan fritage et medlem, for at overholde offentlige bestemmelser.


§ 18.

Disse vedtægter bedes tinglyst servitutstiftende med oprykkende panteret på matr. nr stående i § 1. Med hensyn til panthæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.


§ 19.

Påtaleberrettigede i henhold til denne servitut er GF Ilbro.Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen 22/5 2002.


Tove Petersen                                          Flemming Precht                                                     Bo Jørgensen                                                     Vibeke BrockmannVedtægtsændring af § 11 stk 2. og 3. blev vedtaget på generalforsamlingen 07-05-08.

Vedtægtsændring af § 5 stk 5b.          blev vedtaget på generalforsamlingen 05-05-10.

Vedtægtsændring af § 11 stk 2.          blev vedtaget på generalforsamlingen 09-05-12.

Vedtægtsændring af § 16 stk 2.          blev vedtaget på generalforsamlingen 04-05-16.

Vedtægtstilføjelse af § 16 stk 3.          blev vedtaget på generalforsamlingen 04-05-16.

Vedtægtsændring af § 16 stk 3.          blev vedtaget på generalforsamlingen 10-05-17.

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED